Các dự án nổi bật

  • Chi nhánh công ty TAT tại Tp HCM
  • Sửa chữa cải tạo nhà máy cao su Huy Anh
  • Sửa chữa cải tạo trang trại AGRY nuôi 6.000 lợn thịt tại Phong Hiền, Phong Điền TT-Huế.

Hình ảnh các dự án đã thực hiện