Hội đồng quản trị

Lê Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐQT​

Trần Ngọc Bình

Phó Chủ tịch HĐQT

Lê Quang Hòa

Phó Chủ tịch HĐQT

Phan Thị biên

Phó Chủ tịch HĐQT

Ban giám đốc

Ths.KS Hoàng Ngọc Thạch

Tổng giám đốc Công ty cổ phần và xúc tiến đầu tư TAT

KS Nguyễn Anh Tùng

Giám đốc Chi nhánh TAT thành phố HCM

Ths Nguyễn Văn Trung

Giám đốc Viện quy hoạch kiến trúc

KS Lê Hải Thạnh

Giám đốc Trung tâm kiểm định thí nghiệm

KS Tống Bắc Sơn

Giám đốc xây dựng công trình dân dụng

KS Lê Thị Huyền

Phó Giám đốc Chi nhánh TAT thành phố HCM

ThS.KTS Lê Quang Hòa

Phó Giám đốc Viện quy hoạch kiến trúc

KS Trần Thị Hoàng Oanh

Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định thí nghiệm

KS Nguyễn Đức

Phó Giám đốc xây dựng công trình dân dụng

Ban cố vấn

PGS.TS Đỗ Quang Thiên

Cố vấn cao cấp

TS.KTS Lê Ngọc Vân Anh

Cố vấn cao cấp

TS Nguyễn Quang Lịch

Cố vấn cao cấp